آیات عمل (داستانک طنز)فربه ای را گفتند که: از آیات کلام الله کدام در نظرت زیبا آید و به عمل آوری.؟ 

گفت:هر کجا که جل جلاله فرموده :" کُلُوا وَ‌اشرَبُوا "

/ 2 نظر / 119 بازدید