دو برادر (طنز از روی دست سعدی)

دو برادر بودند. یکی تجارت از ره چین کردی و دیگری به زور تولید نان خوردی. باری، آن بازرگان این برادر را گفت: چرا تجارت از چین نکنی تا از مشقت تولید برهی. گفت: تو چرا حمایت از جنس داخل نکنی تا از این مذلت رهایی یابی؟ که حکما گفته اند:" نان خشک خود خوردن، به که کباب همسایه بر سفره آوردن."


بدان بدترین جنس ایران زمین

 تو را بهتر از جنس اعلای چین

#

جنس مشابه چو در این ملک هست

پول به اجناس اجانب.... چرا؟

هموطنم با کم داخل بساز

تا نشود قامت کشور دوتا


محمد کفشدوز

/ 0 نظر / 337 بازدید