تعبیر خواب (طنز)

دیدن باغ در خواب به چه معناست؟ 


ابن دیرین در کتاب " تعبیر خواب خویش قورت ده" می نویسد: دیدن "باغ" در خواب در این زمانه بر یک وجه است و آن داشتن پیام رسان در همراه خواب بیننده است.


اگر خواب بیننده باغ های زیادی در خواب خریداری کند، تعبیر شود پیام رسان های زیادی نصب خواهد کرد و اگر باغی که می خرد در بیابانی بی آب و علف باشد تعبیرش نصب پیام رسان "...." خواهد بود.


اگر شخص باغی سر سبز بیند که دارد از میوه های آن چیده و می خورد، تعبیر شود که تعداد دنبال کنندگانش فراوان شوند و او از این راه به نان و نوایی رسد.


اگر در خواب بیند که قفلی بر در باغ زنند و او کلیدش دارد و یا به دنبال کلید گردد به این معناست که پیام رسانی را فیلتر کنند و او vpn نصب خواهد کرد.


اگر بر در باغ قفلی بیند که در آن چوبی شکسته اند، باید بی خیال vpn شود و پیام رسانی دیگر نصب کند.


و اگر خواب بیننده در باغی را باز بیند و نتواند در آن داخل شود، ربطی به فیلتر شدن ندارد و تعبیرش آنست که بسته اینترنتش تمام گشته و باید شارژ کند.


محمد کفشدوز

من در اینستا: mohammadkafshdooz


/ 1 نظر / 154 بازدید